Statut Fundacji „Odzyskać Marzenia”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Fundacja „Odzyskać Marzenia”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1491) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja ustanawia Natalia Maria Błaszczyk , zwana dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Danutę Wandiuk w kancelarii notarialnej w Bydgoszczy, przy ul. Długiej 21/1, w dniu 5 marca 2021 roku.

3. Akt ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

 

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Bydgoszcz.

2. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu będzie podlegać ochronie prawnej.

4. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

5. W przypadku działalności prowadzonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja może posługiwać się przetłumaczoną nazwą obcojęzyczną.

6. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa, w którym będzie tworzony oddział.

 

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

3. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.

 

§ 4

 • Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
 • Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
 • Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.
 • Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 •  

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 5

Celami Fundacji są:

 • Działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również działalność na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
 • Działalność wspierająca domy dziecka, szpitale, domy pomocy społecznej, domy seniora oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.
 • Działalność wspierająca osoby potrzebujące, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej m.in. poprzez pomoc finansową, rzeczową oraz remonty mieszkań.
 • Działalność wspierająca sport,
 • Działalność wspierająca kulturę i naukę,
 • Działalność wspierająca rozwój nowych technologii,
 • Działalność wspierająca rozwój wsi, lasów i rolnictwa,
 • Działalność wspierająca zwierzęta,
 • Działalność wspierająca prawa człowieka,
 • Działalność wspierająca politykę społeczną oraz wolontariat.
 • Działalność wspierająca budownictwo,
 •  

§ 6

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Wspieranie finansowe i rzeczowe domów dziecka, szpitali, domów pomocy społecznej, domów seniora i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 • Udzielanie pomocy społecznej oraz finansowej dla osób, które ze względu choroby znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,
 • Zakup sprzętu, urządzeń, materiałów, żywności oraz ubrań i ich przekazywanie do domów dziecka, placówek oraz osób prywatnych,
 • Udzielanie pomocy społecznej dzieciom oraz osobom dorosłym w zakresie ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia w formie rzeczowej lub finansowej, u których przypadki mają charakter szczególny, według zasad obowiązujących w Fundacji, uwzględniając przy tym rodzaj schorzenia, sytuację rodzinną i majątkową,
 • Organizację zbiórek charytatywnych,
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie realizacji celów Fundacji,
 • Organizowanie szkoleń, które będą wspierały działania Fundacji,
 • Działalność informacyjną za pośrednictwem środków masowego przekazu,
 • Fundowanie stypendiów naukowych oraz sportowych,
 • Pomoc w rozwoju sportu oraz nauki i kultury
 • Promocję i organizację wolontariatu.
 • Pomoc w finansowaniu i wdrażaniu nowych technologii,
 • Pomoc w ratowaniu i dokarmianiu zwierząt,
 • Pomoc społeczną.
 • Działalność wspierającą budownictwo.
 •  

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 

§ 7

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Z funduszu założycielskiego na działalność statutową Fundacji przeznacza się kwotę 1.100,- zł, natomiast na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000,- zł.

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 8

1. Przychody Fundacji pochodzą z:

 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i subwencji od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
 • wpłat fundatorów,
 • funduszy unijnych,
 • działalności prowadzonej przez fundację,
 • zbiórek publicznych,
 • majątku fundacji,
 • odsetek i lokat bankowych,
 • sponsorów,
 • 1% podatku przekazywanego przez darczyńców,
 • Świadczenia na cel społeczny przyznane na podstawie art. 448 k.c.

2. Wpłaty na rzecz Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

3. Całość dochodu uzyskiwanego przez Fundację jest przeznaczana na cele statutowe.

 

Rozdział IV. Działalność Gospodarcza.

 

§ 9

1. Fundacja prowadzi w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi ją przepisami.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest w szczególności:

a) Działalność agencji reklamowych – PKD – 73.11.Z;

b) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z;

c) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z;

d) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD – 62.09.Z;

e) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z;

f) Przetwarzanie danych – PKD – 63.11.Z;

g) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD – 72.20.Z;

h)Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B;

i) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 88.99.Z.

3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację celów statutowych.

4. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd. Zarząd może jednak do prowadzenia działalności gospodarczej powołać dyrektora, któremu zostanie udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania Fundacji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Powołany dyrektor działa na podstawie wytycznych Zarządu Fundacji.

5. Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.

6. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

7. Do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników i osoby współpracujące z Fundacją w innych formach prawnych, w tym również wolontariuszy.

8. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego. Dochody Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

9. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Środki pochodzące ze źródeł wymienionych w § 8 przeznaczone są na wybraną przez Fundację dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

Rozdział V. Władze Fundacji

 

§ 10

Władzami Fundacji są:

 • Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 •  

Zarząd Fundacji

 

§ 11

1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora na czas nieokreślony.

2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Kolejni członkowie zarządu, są rekrutowani przez obecny Zarząd .

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora lub reszty członków Zarządu,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu,

4. Członkowie Zarządu mogą być odwołani większością głosów Zarządu na skutek podjęcia uchwały za działanie na szkodę Fundacji.

5. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację. W czynnościach pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany wspólną uchwałą Zarządu.

6.Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pełnienie swojej funkcji, na zasadach i wysokości ustalonej przez Fundatora.

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 6, będzie płatne miesięcznie, do 15 dnia kalendarzowego, następującego po miesiącu, za które jest przewidziane. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy podany przez członka zarządu.

8. Członkowie Zarządu Fundacji mogą uzyskać zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją, w tym kosztów noclegów, podróży oraz diet.

 

§ 12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 • realizacja celów statutowych,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 • składanie wniosku o zmianę statutu,
 • wnioskowanie o połączenie lub likwidację Fundacji.

3. Zarząd może działać w oparciu o uchwalony jednomyślnie wewnętrzny regulamin.

 

§ 13

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną lub wiadomością telefoniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

 

§ 14

Zarząd Fundacji może powoływać oraz odwoływać dodatkowe zespoły doradcze.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

 

§ 15

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest każdy z członków Zarządu działających samodzielnie.

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie umocowania może składać osoba upoważniona przez Zarząd.

 

Rozdział. VI. Postanowienia końcowe

 

§ 16

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

§ 17

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 18

1. Fundacja ulega likwidacji na skutek podjęcia jednomyślnej uchwały przez Zarząd Fundacji.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na cele charytatywne oraz rozliczenia administracyjne.